Në paralel me procesin integrues të vendit në BE, Samiti i Studentëve i dha rëndësi të veçantë Integrimit

Kultura, një nga temat e rëndësishme në Samitin e Studentëve
12/17/2017
Arsimi si një nga temat më të rëndësishme për të rinjtë në Samitin e Studentëve
12/17/2017

Integrimi ka zënë një vend të rëndësishëm në listën e prioriteteve të Samitit të Studentëve.

Në workshop u diskutuan tema me interes për të rinjtë në një periudhë kur Shqipëria është në fazën e përmbushjes së kritereve për çeljen e negociatave për anëtarësimin në BE. Temat dhe objektivat që u vendosën në workshop vijojnë si më poshtë:

1- Dhënia e mundësive të të rinjve europian për të njohur dhe promovuar Shqipërinë me anë të aksesimit të transportit publik.

2-Ngritja e grupeve të punës për informomin e studenteve në Tiranë dhe qarqe të ndryshme, për këtë mundësi që ofron Erasmus.

3-Realizimi i një minimodeli të organeve vendimmarrëse të BE dhe të rolit dhe funksionit të institucioneve Shqiptare ku përfshihet:
-minimodel raportimi I qeverisë Shqiptare
-minimodel I vendimmarrjes së organeve të BE.

4-Asistencë për sindikatat dhe bizneset për përfaqesim të konsoliduar në Bruksel.

5-Promovimi i arsimit profesional për vajzat dhe gratë si mundësi alternative për të luftuar papunësinë.