Olaf Palme

Qendra e Olof Palme mbështet të gjitha organizatat që punojnë për përfshirjen e të rinjve në politikë dhe vendimmarrje.

Synimi i tyre është rritja për transparencën dhe përfaqësimin me të drejtë, si në nivel lokal ashtu edhe në atë kombëtar.

Olof Palme është një partnerë që ka arritur avokoj të rinj të cilët kontribuojnë në përfaqësimin e barabartë, duke përfshirë dhe veçanërisht të drejtat e pakicave.

Një pjesë e rëndësishme e punës së ‘Olof Palme’ në Shqipëri është të përmirësojë mundësitë që të rinjtë të jenë qytetarë aktivë.

Një shembull bashkëpunimi është dhe ai midis FRESSH dhe Olof Palme.

‘Olof Palme’ mbështet të rinjtë e FRESSH në të gjitha projektetet dhe aktivitetet që kanë për qëllim rritjen e aktivizmit politik dhe nxitjen e angazhimit për përfshirjen e të rinjve në nisma dhe kauza që kanë në qëndër të tyre shpërndarjen e barabartë të mundësive në komunitet.